Aanmelden Koplopernetwerk

Vernieuwende voorbeelden

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Het Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten. Of succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Dit doet het Actie Leer Netwerk door goede voorbeelden te verzamelen en actief te verspreiden.

Wat is het Koplopernetwerk?

Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid. Samen initiëren de netwerkpartners innovatieve initiatieven. Zo leveren ze een concrete bijdrage aan de aanpak van de personeelstekorten in de zorg en welzijnssector. Het Actie Leer Netwerk versnelt de samenwerking. En verbindt en faciliteert de opschaling van regionaal naar landelijk en weer terug.

Welke initiatieven kunnen koploper worden?

De Koplopers vallen met hun initiatief binnen één of meer van de zes thema’s van het Actie Leer Netwerk.

 1. Beperken uitstroom: loopbaanontwikkeling, employability
 2. Meer uren werken: optimaal benutten van arbeidspotentieel
 3. Leven Lang Ontwikkelen: afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt
 4. Gezond werken: vitaliteit, inzetbaarheid
 5. Werken naar talent: jobcarving, jobcrafting
 6. Arbeidsinnovatie: anders organiseren, samenwerken, techniek

Aan welke criteria moet een koploper voldoen?

Om deel te kunnen nemen aan het Koplopernetwerk dient een koploper te voldoen aan tenminste drie van de vier onderstaande criteria:

 1. Samenwerken:
  Er is sprake van een samenwerking van ten minste één zorg- of welzijnsorganisatie en ten minste één andere zorg- en/of welzijnsorganisatie, onderwijsinstelling, lokale overheid of organisatie uit een andere sector.
 2. Innoveren:
  Het initiatief is gericht op innovaties die aansluiten bij de thema’s van het Actieprogramma Werken in de Zorg, die leiden tot meer kiezen voor’, ‘beter leren in’ of ‘anders werken in’ zorg en welzijn.
 3. Veranderen:
  De aanpak sluit aan bij de ambities van het actieprogramma Werken in de Zorg en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). De aanpak heeft geleid tot een andere, concrete, duurzame aanpak met een voor de werkvloer merkbaar resultaat.
 4. Opschalen:
  Het resultaat is toepasbaar in andere organisaties, samenwerkingsverbanden en/of regio’s.

Wat levert het op?

Koploper worden levert het volgende op:

 • Erkenning voor het initiatief en de deelnemende samenwerkingspartners
 • Landelijke aandacht voor het initiatief
 • Exposure richting relevante relaties en doelgroepen
 • Ondersteuning bij het verdiepen en / of opschalen van het voorbeeld
 • Toegang tot een netwerk van vernieuwers waar leren met door en met elkaar wordt gestimuleerd middels actieleren.
 • Een podium tijdens diverse bijeenkomsten om het initiatief uit te dragen.

Ook koploper worden?

Het Actie Leer netwerk zoekt nu vooral naar voorbeelden en initiatieven die de focus leggen op behoud van personeel en op goed werkgeverschap. Andere passende voorbeelden zijn uiteraard ook welkom. Heb jij zo’n goed initiatief dat concreet bijdraagt aan het oplossen van de personeelstekorten? Meld het initiatief dan aan als Koploper. Je hoeft bij de aanmelding alleen een korte vragenlijst in te vullen.

Wat is het vervolg?

De indiener ontvangt na de aanmelding een bevestiging van ontvangst. Het Actie Leer Netwerk beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen binnen 3 weken. Voldoet het initiatief aan de criteria? Dan legt het Actie Leer netwerk je initiatief voor aan het ministerie van VWS, OCW en SZW. Ook informeren we de werkgeversvereniging uit jouw regio over de aanmelding. Wanneer het initiatief aan alle gestelde criteria voldoet volgt de benoeming als koploper. De contactpersoon wordt geïnformeerd en krijgt het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren. Deze informatie is nodig om het initiatief via de website te ontsluiten en op andere kanalen uit te dragen. Daarnaast kan de informatie ook gebruikt worden voor artikelen of ter illustratie bij het beschrijven van de voortgang van het programma Werken in de zorg. Je zult ook worden uitgenodigd voor een van de volgende koploperbijeenkomsten die het Actie Leer Netwerk periodiek organiseert. Daar word je als koploper geïntroduceerd bij andere koplopers en relaties.